Română
English
Prima Despe APEL Contacte
Căutare
 
PrimaStudii de cazRespectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”
Respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”
07.05.2008

Respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”

Introducere

În data de 17 aprilie 2008 Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a discutat public includerea în ordinea de zi a chestiunii controversate privind emisiunea „Poveşti cu măşti” a postului de televiziune „NIT”. Dezbaterea acestei chestiuni era anunţată public încă pentru şedinţa CCA din 8 aprilie, şedinţă care n-a mai avut loc. La şedinţa din 17 aprilie, însă, la propunerea unui membru CCA de a include în ordinea de zi chestiunea privind „Poveştile cu măşti” s-a invocat faptul că subiectul a fost discutat deja în cadrul unei şedinţe interne şi la care, se pare, membrii CCA nu au pledat pentru includerea acestuia în agenda şedinţei. Oricum, propunerea a fost supusă votării şi respinsă cu 5 voturi contra 3.

Astfel, după ce opinia publică a atenţionat autorii proiectului „Poveşti cu măşti” asupra forţării unor limite ale normelor legale şi deontologice în materie de exprimare televizată, după ce Biroul Permanent al Parlamentului a discutat expres cazul „Poveştilor cu măşti”, după ce unii membri ai CCA au enunţat în mod public necesitatea dezbaterii acestei probleme în cadrul unei şedinţe a autorităţii publice de reglementare în domeniul audiovizualului, decizia a fost luată printr-o simplă votare, CCA eschivându-se de la exercitarea atribuţiilor şi competenţelor sale exclusive.

Expunere

Libertatea de exprimare este fundamentul societăţii democratice, dar nu este un drept absolut. Această libertate sfârşeşte acolo unde atentează nejustificat la drepturile altora.
Declaraţia privind libertatea discursului politic în media, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 12 februarie 2004, stipulează: „Democraţia pluralistă şi libertatea discursului politic cer ca publicul să fie informat asupra chestiunilor de interes public, ceea ce include dreptul media de a difuza informaţii negative şi opinii critice privind personalităţile politice şi funcţionarii, precum şi dreptul publicului de a primi aceste informaţii şi opinii”.
Aceeaşi Declaraţie, însă, stipulează ca un principiu esenţial că „Genul umoristic şi satiric, aşa cum este el protejat prin art.10 al Convenţiei, permite un grad mai ridicat de exagerare şi chiar de provocare, atât timp cât nu induce publicul în eroare în privinţa faptelor.”
În condiţiile în care controversele pe marginea „Poveştilor cu măşti” au devenit un subiect de dezbatere publică, în mod firesc CCA trebuia să se autosesizeze. Contrar acestei logici, ce derivă din prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale, CCA a refuzat să examineze corespunderea cu standardele legale şi deontologice a emisiunii “Poveşti cu măşti”.
În mod evident, emisiunea în cauză este realizată în genul umoristico-satiric care permite autorilor un grad exagerat de imaginaţie şi chiar de provocare, dar şi care le impune, la fel, un mare grad al responsabilităţii în privinţa veridicităţii faptelor satirizate. La fel de evident este şi faptul că emisiunea comportă o conotaţie politică, eroii “poveştilor” fiind actori de pe eşichierul politic moldovenesc. În atare situaţie, autorii „poveştilor”, postul TV, intră sub incidenţa prevederilor Codului audiovizualului referitoare la echilibru, echidistanţă, imparţialitate şi, evident, a respectării normelor privind drepturile omului stabilite de tratatele internaţionale la care R. Moldova este parte.
Fiind conştient de eventualitatea unor derogări de la cadrul legislativ şi deontologic de către radiodifuzori, CCA a adoptat un Cod de conduită al radiodifuzorilor, respectarea căruia, se pare, în cazul studiat, nu-l au în grijă nici CCA şi nici radiodifuzorii.
La doar câteva luni după ce a fost adoptat Codul de conduită al radiodifuzorului, care evidenţia „rolul major al radioteleviziunii în formarea atitudinilor personale ale cetăţenilor, a opiniei publice şi în dezvoltarea societăţii democratice, responsabilitatea etică a instituţiilor audiovizuale faţă de cetăţeni şi societate în ansamblu”, CCA s-a eschivat public de la adoptarea unei atitudini în problema controversată a „Poveştilor cu măşti”.
Cităm cu această ocazie câteva angajamente pe care şi le-au asumat radiodifuzorii în temeiul Codului de conduită al radiodifuzorilor:

Art.1. Radiodifuzorii au datoria primordială de a relata adevărul, indiferent de consecinţele ce le-ar putea avea asupra lor, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi informat just, complet şi adecvat. În virtutea acestui drept radiodifuzorii sunt datori să comunice doar fapte deplin verificate.”

Art.2. Radiodifuzorii au obligaţia de a face o distincţie clară între fapte şi opinii astfel încât acestea să nu fie confundate. În relatarea faptelor şi opiniilor jurnaliştii vor acţiona cu bună-credinţă şi nu vor prezenta opiniile lor drept fapte.”

Art.4. Informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să urmărească asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea punctelor de vedere ale tuturor părţilor implicate şi, după caz, a principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie.”

"Art.7. „Radiodifuzorul care distorsionează intenţionat informaţia, face acuzaţii nefondate, foloseşte neautorizat fotografii, imagini video şi alte surse, ori calomniază, săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate.”

Art.16. Orice persoană are dreptul la propria imagine. În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. Dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta este dator să solicite şi punctul de vedere al persoanei incriminate.”

Considerăm că doar în baza acestor prevederi ale Codului de conduită al radiodifuzorului, dar, mai ales, ţinând cont de opiniile mediatizate ale unui şir de personalităţi din R. Moldova care solicitau şi o atitudine din partea CCA, subiectul „Poveşti cu măşti” putea servi drept temă amplă de discuţii în cadrul CCA.

În pofida acestor împrejurări CCA, în data de 17 aprilie, a votat pentru a nu deschide dezbateri pe tema în cauză.

Constatări

Prin decizia sa de a nu discuta public şi a nu lua o decizie într-un conflict între consumatorii de programe şi un radiodifuzor, CCA şi-a ignorat atribuţiile şi obligaţiile privind:
- asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei;
- supravegherea respectării modului în care radiodifuzorii îşi îndeplinesc obligaţiile legale;
- monitorizarea, periodică sau la sesizare, a conţinutului serviciilor de programe oferite de radiodifuzori cu privire la nerespectarea prevederilor legale;
- supravegherea corectitudinii conţinutului programelor oferite de radiodifuzori;
- supravegherea respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul programelor transmise de radiodifuzori;
- protejarea demnităţii umane;
- difuzarea programelor ce conţin limbaj licenţios.
De asemenea, prin decizia sa de a respinge examinarea unei chestiuni de interes public, CCA a ignorat acordurile şi prevederile actelor internaţionale la care R. Moldova este parte.

Concluzii

CCA, în calitatea sa de autoritate publică autonomă, nu-şi asumă în permanenţă responsabilitatea pentru implementarea şi respectarea Codului audiovizualului, a propriilor decizii, a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care R. Moldova este parte.
CCA, în calitatea sa de reprezentant, dar şi de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, evită să se implice în soluţionarea conflictelor dintre consumatorii de programe şi radiodifuzori, asumându-şi responsabilitatea deciziilor în baza legii.
În consecinţă, considerăm că lipsa de reacţie faţă de sesizările publice vizavi de emisiunea „Poveşti cu măşti” denotă că CCA, prin raportul de voturi, a demonstrat subordonare controlului politic, promovând în continuare standarde duble, când o categorie de radiodifuzori sunt sancţionaţi disproporţionat pentru încălcările admise, iar altă categorie de radiodifuzori sunt favorizaţi cu preţul onoarei şi imaginii autorităţii publice de reglementare în domeniul audiovizualului.

Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Comentarii (0) Adaugă comentarii
Nume:
Comentariu:
 
PrimaStudii de cazRespectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale de către CCA în cazul demersului public privind limbajul emisiunii “Poveşti cu măşti”, difuzată de postul de televiziune „NIT”
 
 
Sus
Activităţi  |  Comunicate  |  Cercetari  |  Documente  |  Legislatie  |  Referinţe utile
Vizitatori : 364629
(+373 22) 204-766,(+373 22) 21-12-54
 
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions
Creat de Trimaran